Joe’s Garage gaat ook niet naar De Balie voor een discussie over kraken

Joe’s Garage ondertekent ook deze verklaring eerder vandaag gepubliceerd op Indymedia, Waarom wij niet rond de tafel gaan in De Balie voor een discussie over kraken:

Joe’s Garage also signs this statement published earlier today on Indymedia, Why we won’t sit down in De Balie for a discussion about squatting

De Balie heeft op 14 januari een debatavond georganiseerd over woningnood en kraken. Wij doen hier niet aan mee. Meerdere van de ondertekenaars van dit statement hebben dit ook duidelijk kenbaar gemaakt in reactie op de uitnodiging van De Balie, maar we leggen het hieronder nogmaals uit.

Met onze boycot sluiten we ons aan bij een grotere groep mensen die al langer De Balie boycot, omdat het een podium biedt aan onder meer islamofobie en verkrachtingscultuur. De Balie zegt een plek te zijn voor ‘vrije geesten met afwijkende meningen en nieuwe denkbeelden’. Verkrachtingscultuur islamofobie zijn echter geen nieuwe denkbeelden en horen geen podium te krijgen. Wij willen zelf ook graag vrije geesten zijn, maar dat kan niet zolang plekken zoals de Balie dit soort ‘afwijkende meningen’ promoot. Vrijheid van meningsuiting betekent niet dat je iedereen een platform moet geven, dit getuigt van een valse neutraliteit.

Wij willen geen podium gebruiken dat ook gebruikt wordt door mensen die anderen in hun bestaansrecht bedreigen of hun veiligheid in gevaar brengen. We geloven in een wereld zonder grenzen, zonder constante repressie, zonder gendergerelateerd geweld. Een debat over kraken en woningnood is absoluut nuttig – maar niet als dat impliciet legitimiteit geeft aan het verspreiden van islamofobie, verkrachtingscultuur, racisme en seksisme. Daarom is De Balie bij uitstek niet de plek om dit gesprek te voeren.

Op 27 oktober 2021 is er een gesprek geweest tussen De Balie en de organisatie KIRAC, die met haar films verkrachtingscultuur verheerlijkt. Bij de première van hun meest recente film ‘Honeypot’ een paar weken daarvoor onthaalden ze zelfs de vermeende verkrachter Juliaan Andeweg met paard en bloemen om hem te ‘uncancelen’. De Balie toont dat ze geen respect hebben voor de overlevers van seksueel geweld door een collectief uit te nodigen dat een verkrachter letterlijk op een paard hijst. De Balie heeft met haar evenement actief podium geboden aan verkrachtingscultuur en zo actief ook onze veiligheid in gevaar gebracht. Dit ondanks de waarschuwingen van Geen Podium, die zich expliciet tegen het evenement uitsprak. De Balie deed alsof een gesprek over verkrachting en consent het goedpraten van verkrachting net zoveel legitimiteit heeft als het bestrijden hiervan. Andeweg werd in het gesprek onder meer tot slachtoffer gemaakt, en grapjes hierover werden lachend ontvangen door het publiek. Een gesprek met KIRAC legitimeert verkrachtingscultuur. Verkrachters en goedpraters hiervan moeten geen podium krijgen.

In 2019 was de Balie in het nieuws omdat de Egyptische feministe Mona Elthawy haar optreden daar afzegde. Dit in verband met het eerdere debat ‘Waarom haten ze ons eigenlijk’ in 2017, voor haar genoeg reden om zich terug te trekken. Bij dit debat waren voor de zoveelste keer uitgesproken racisten uitgenodigd. Het onderwerp van was moslimextremisme, maar mondde al gauw uit in een debat over hoe je moslims het beste kunt deporteren. FvD-partijfilosoof Paul Cliteur opperde om dit ‘met beleid’ te doen, en een bezoeker, de publiciste Bernadette de Wit, wilde het liefst het aantal moslims maximeren tot 1 à 2%. Zoals Fatima Faïd al tegen OneWorld zei, werd er “urenlang gekeuveld over hoe moslims gedeporteerd zouden moeten worden’’. Wij zullen nooit rond een tafel gaan zitten bij een podium dat moslimhaat normaliseert door dit een podium te geven.

Wij hebben het platform van De Balie niet nodig, De Balie is een valse bondgenoot. Wij hebben hun podium niet nodig om onze verhalen in te zetten als een leuk polemisch gesprekje ter consumptie van een overwegend wit publiek. We delen deze liever op een podium dat niet uitbuitend en corrupt is, met mensen die wél onze kameraden zijn. Een boycot van De Balie is een effectieve manier om niet mee te spelen met hun spelletje. Hiermee gaan we tegen dat gevaarlijke denkbeelden een platform krijgen en dat islamofobie en misogynie impliciet genormaliseerd worden.

De slachtoffers van de woningnood zijn óók mensen die slachtoffers zijn van huiselijk of seksueel geweld, zijn óók ongedocumenteerden die slachtoffers zijn van het grens- en deportatiebeleid en ga zo maar verder. Juist de groepen waarvan de Balie de veiligheid niet garandeert. Wij zijn solidair! De Balie ging afgelopen week zelfs expliciet op zoek naar ‘feministische krakers’ – frappant genoeg dus nadat ze bovenstaande kritiek al als reactie hadden ontvangen. Wij vragen ons af waar de Balie überhaupt het lef vandaan haalt om ons uit te nodigen.

Anarcha Feminist Group Amsterdam
Kraakspreekuur Utrecht
Kraakspreekuur Den Haag
Kraakspreekuur Rotterdam
Kraakspreekuur Den Bosch
Studentenkraakspreekuur (Amsterdam)
Zaanse Kraakbeweging (Zaanstreek)
Croesepoezen (Utrecht)
Huize Ivicke Autonoom (Wassenaar)
Bikewars (De Bilt)
Trash Island (Amsterdam)
Woon- en werkpand Vrankrijk (Amsterdam)
Politiek Cultureel Centrum ACU (Utrecht)
Vondelbunker (Amsterdam)
Molli Chaoot (Amsterdam)
Plantage Dok (Amsterdam)
Vereniging Ontspoord (Den Bosch)
Knoflook (Den Bosch)
Cultureel Centrum Moira (Utrecht)
WG Kinky Corner (Amsterdam)
Woonopstand (Rotterdam)
Woonverzet (Den Haag)
Woonprotest (Amsterdam)
Woonrevolte (Amersfoort)
Bond Precaire Woonvormen
Kattenkwaad Haagse Autonome Feministen (Den Haag)
Bloed aan de Muur (Amsterdam)
Abortion Network Amsterdam
F*Word (Utrecht)
nietnormaal* (Utrecht)
Antifascistische Actie Nederland
Anarchistische Groep Amsterdam
Stop the War on Migrants
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht
Antifa Utrecht
Actiegroep Niet Te Koop (Amsterdam)
Vrije Bond Utrecht
Vrije Bond Tilburg
Anarchistische Bibliotheek Amsterdam
Pinksterlanddagen organisatie 2022
Solarpunk (Nijmegen)
Zaankanters tegen racisme (Zaanstreek)
Radical Solidarity
Feminist Collage
No Soho House Amsterdam
Niet Wijken voor de Rijken

Lees hier meer:
OneWorld – De Balie wordt al jarenlang geboycot
Geen Podium
Gemma Barendse, Joop – De Balie en het podium voor verkrachtingcultuur
Twitter Mona Eltahawy
Merijn Oudenampsen, Joop – De knuppel regeert… en de Balie zag dat het goed was
Rianne Oosterom, Trouw – Sekswerkers boos op De Balie: Farley vergroot stigma

————————————————————————–
Why we won’t sit down in De Balie for a discussion about squatting

De Balie organised a debate evening on 14 January about housing shortage and squatting. We will not participate in this event. Several of the signatories to this statement have also made this clear in their response to De Balie’s invitation, but we will explain it again below.

With our boycott, we are joining a larger group of people who have been boycotting De Balie for several years, because, among other things, it offers a stage for Islamophobia and rape culture. De Balie says it is a place for ‘free spirits with dissenting opinions and new ideas’. However, culture of rape and Islamophobia are not new ideas nor should be given a podium. We also like to be free spirits, but we can’t as long as places like the Balie promote this kind of ‘dissenting opinions’ itself. Freedom of speech does not mean that you have to give everyone a platform, this is a sign of false neutrality.

We don’t want to use a podium that’s also used by people who threaten others’ right to exist or endanger their safety. We believe in a world without borders, without constant repression, without gender-based violence. A debate about squatting and housing shortages is definitely useful – but not if it gives implicit legitimacy to the spread of Islamophobia, rape culture, racism and sexism. That is why par excellence De Balie is not the place to have this conversation.

On October 27th, 2021, there was a conversation between De Balie and the organisation KIRAC. KIRAC is an art platform that glorifies rape culture with their films. A few weeks earlier, at the premiere of their most recent film ‘Honeypot’, they even welcomed the alleged rapist Juliaan Andeweg with a horse and flowers to ‘uncancel’ him. De Balie shows that they have no respect for survivors of sexual violence by inviting a collective that literally hoists a rapist on a horse. With its event De Balie has actively offered a platform for rape culture and thus actively endangered our safety. This despite the warnings from Geen Podium who explicitly spoke out against the event. De Balie pretended that a conversation about rape and consent justifying rape has just as much legitimacy as combating it. Andeweg was victimised in the conversation and jokes about this were received with a laugh by the public. A conversation with KIRAC legitimises rape culture. Rapists and rape apologists shouldn’t be given a podium.

In 2019 De Balie made the news because Egyptian feminist Mona Elthawy canceled her appearance to talk about her book. Eltahawy withdrew stating that the debate ‘Why do they actually hate us?’, which took place in 2017, was enough reason to do so. This debate gave voice to outspoken racists for the umpteenth time. The subject of this debate was Muslim extremism, but soon it turned into a chat about ‘best practices in Muslim deportation’. FvD party philosopher Paul Cliteur suggested to do this ‘with policy’ and visitor and publicist Bernadette de Wit preferred to maximise the number of Muslims to 1 to 2%. As Fatima Faïd told OneWorld, there was “they were chit chatting for hours about how Muslims should be deported’’. We will never sit around a table at a podium that normalises Muslim hatred by giving it a podium.

We don’t need De Balie’s platform, De Balie is a false ally. We don’t need their stage to use our stories as a fun polemical conversation for the consumption of a predominantly white audience. We prefer to share these stories on a stage that is not exploitative and corrupt, with people who actually are our comrades. A boycott of De Balie is an effective way to not play along with their game. This way, we prevent dangerous ideas from being given a platform and that Islamophobia and misogyny are implicitly normalised.

The victims of the housing shortage are also people who are victims of domestic or sexual violence, they are also undocumented migrants who are victims of the border and deportation policy and so on. Precisely the groups whose safety De Balie does not guarantee. We stand in solidarity! Last week De Balie even explicitly looked for ‘feminist squatters’ – strikingly enough after they had already received the above criticism in response. We wonder where De Balie even got the audacity to invite us.

Anarcha Feminist Group Amsterdam
Kraakspreekuur Utrecht
Kraakspreekuur Den Haag
Kraakspreekuur Rotterdam
Kraakspreekuur Den Bosch
Studentenkraakspreekuur (Amsterdam)
Zaanse Kraakbeweging (Zaanstreek)
Croesepoezen (Utrecht)
Huize Ivicke Autonoom (Wassenaar)
Bikewars (De Bilt)
Trash Island (Amsterdam)
Woon- en werkpand Vrankrijk (Amsterdam)
Political Cultural Center ACU (Utrecht)
Vondelbunker (Amsterdam)
Molli Chaoot (Amsterdam)
Plantage Dok (Amsterdam)
Vereniging Ontspoord (Den Bosch)
Knoflook (Den Bosch)
Cultureel Centrum Moira (Utrecht)
WG Kinky Corner (Amsterdam)
Woonopstand (Rotterdam)
Woonverzet (Den Haag)
Woonprotest (Amsterdam)
Woonrevolte (Amersfoort)
Bond Precaire Woonvormen
Kattenkwaad Haagse Autonome Feministen (The Hague)
Bloed aan de Muur (Amsterdam)
Abortion Network Amsterdam
F*Word (Utrecht)
nietnormaal* (Utrecht)
Antifascistische Actie Nederland
Anarchistische Groep Amsterdam
Stop the War on Migrants
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht
Antifa Utrecht
Actiegroep Niet Te Koop (Amsterdam)
Vrije Bond Utrecht
Vrije Bond Tilburg
Anarchist Library Amsterdam
Pinksterlanddagen organisation 2022
Solarpunk (Nijmegen)
Zaankanters tegen racisme (Zaanstreek)
Radical Solidarity
Feminist Collage
No Soho House Amsterdam
Niet Wijken voor de Rijken

Further reading:
OneWorld – De Balie wordt al jarenlang geboycot
Geen Podium
Gemma Barendse, Joop – De Balie en het podium voor verkrachtingcultuur
Twitter Mona Eltahawy
Merijn Oudenampsen, Joop – De knuppel regeert… en de Balie zag dat het goed was
Rianne Oosterom, Trouw – Sekswerkers boos op De Balie: Farley vergroot stigma