Rent Rebels, screening & discussion with activists from Berlin

2.ready.de.stad.is.niet.te.koop

[nederlands beneden]

On the weekend of the 21th and 22nd of November we are welcoming people from Berlin to screen with us the very recent film about the Renter Rebels in the Berlin, a quite popular and diverse movement that emerged in the last couple of years and that struggles against massive gentrification and forced evictions of renters that take place at high pace. That weekend shall serve as space for discussion and exchange with the people from Berlin, about experiences being made in struggle, the urban restructuring that goes on in Berlin, and the self-organisation of all kinds of people to fight against it. Besides of being inspirational the events shall also be a space to come together and exchange ideas and experiences related to the unacceptable housing situation in Amsterdam and necessary housing struggles. Descent housing in its various forms and shapes and the city itself is not for profit but for us, the people, and a basic need of everybody independent of social status.

Why?

We would like to come together and exchange ideas and experiences related to the housing situation in Amsterdam, the gentrification, housing speculation and office building madness, that goes on and on with no real plan or actions to stop it, the criminalization of squatting since 2010 and the fact that people are drawn out from their homes, neighborhoods and social networks (not the ones at Facebook) if work is precarious or wages are too low to afford the high and rising rents, even in the social housing sector, while so called housing corporations like Ymere or De Key (just to name a few) intentionally empty their houses from low income renters in order to make more profits by privatizing or renovating them for a upper class renter or buyer segment.

The city’s politicians and parties are obviously neither interested nor capable in regulating this situation and apparently prefer that Amsterdam becomes an even more elitist city, whose urban development is solely drawn by economic factors and that propagate as the solution for those on the losing side the myth of the almost “natural” matter of fact that people should move around every couple of years if life becomes too expensive. In that way we are further individualised by not being capable of building any relevant local networks that supports a meaningful struggle against this conditions.

Descent housing in its various forms and shapes and the city itself is not for profit but for us, the people, and a basic need of everybody independent of social status. We hope to come together with our various backgrounds as renters, precarious and unemployed workers, students, renter activists and renter commitees, squatters, radicals, refugees, thus basically all of us that are negatively affected by the neo-liberal development of Amsterdam and to get organized in order to propose and realise alternatives and to resist the social cleansing that is threatening us.

Friday November 21st, 19:00 @ Joe’s Garage, Pretoriusstraat 43, Amsterdam: Rent Rebels night, film screening and discussion.

19:00h Doors open and warm food.
19:30h Renter Rebels – Resistance against the sell out of the city (2014, by Gertrud Schulte Westenberg and Matthias Coers, German with English subs). Documentary about the housing struggle against forced evictions in Berlin. Afterwards, discussion with activists from Berlin: Let’s talk about the experiences made in Berlin and necessary housing struggles in Amsterdam.

Saturday November 22nd @ 15:00 @ Pluk van de Senecaflat, Confuciusplein 14, Amsterdam: Rent Rebels afternoon, film screening and discussion.

15:00h Doors open.
15:30h Renter Rebels – Resistance against the sell out of the city (2014, by Gertrud Schulte Westenberg and Matthias Coers, German with English subs). Documentary about the housing struggle against forced evictions in Berlin. Afterwards, discussion with activists from Berlin.

If you would like to organize another screening, get in touch with the directors: http://mietrebellen.de

Download!Print!Spread!
Kingdom of Demolishion [poster, flyer]
The city is not for sale [poster, flyer]
Koninkrijk van de sloop [poster, flyer]
De stad is niet te koop [poster, flyer]


Op het weekend 21 en 22 November verwelkomen we mensen uit Berlijn die ons een zeer recente film over de Huur Rebellen in Berlijn zullen vertonen. De Huur Rebellen is een populaire en brede beweging die in de laatste jaren gegroeid is. Ze strijden tegen de massale gentrificatie en de ontruimingen van huurders die in hoog tempo plaatsvinden. Dat weekend zal de basis vormen voor discussie en uitwisseling met de mensen uit Berlijn, over ervaringen in deze woonstrijd, de stadsvernieuwing in Berlijn, en de zelf organisatie van allerlei mensen om een protest op te zetten. Behalve inspirerend is het ook de bedoeling om ruimte te scheppen om samen te komen en ideeen en ervaringen uit te wisselen betreffende de woonstrijd in Amsterdam. Fatsoenlijke huisvesting in verschillende vormen die bestaan en de stad zelf zijn niet om er financieel een slaatje uit te slaan, maar voor ons, de mensen, en een basisbehoefte voor iedereen ongeacht sociale positie.

Waarom?

We hopen dat we samen kunnen en ideeen en ervaringen uit wisselen betreffende de woonstrijd in Amsterdam, de gentrificatie, speculatie, de kantoorbouw gekte die maar doorgaat zonder een concreet plan of acties om het stoppen, de criminalisering van kraken sinds 2010 en het feit dat mensen uit hun huizen, buurten, sociale netwerken (niet op Facebook) worden gedwongen te vertrekken, wanneer het werk te precair is of wanneer het inkomen te laag is om de hoge en stijgende huren te betalen, zelfs in de sociale huur sector. Terwijl de zogenaamde woningcorporaties zoals Ymere of De Key (om er maar een paar te noemen) met opzet huizen van huurders met een laag inkomen ontruimen om meer geld te verdienen door renovatie tot luxe appartementen of verkoop.

Politici en politieke partijen in de stad zijn niet geinteresseerd of niet in staat om iets aan deze situatie te doen, en geven blijkbaar de voorkeur aan een nog meer elitaire stad, waar haar stads ontwikkeling slechts gedragen wordt door economische motieven, en waar de oplossing voor de huur en prijsverhogingen worden afgeschilderd als een bijna onvermijdelijke mythe voor mensen met lagere inkomens : Iedere paar jaar verhuizen.

Daarom worden wij verder van elkaar verwijderd als individuen, niet in staat om relevante lokale netwerken te bouwen die een betekenisvol protest tegen deze omstandigheden kunnen opzetten.

Fatsoenlijke huisvesting in verschillende vormen die bestaan en de stad zelf zijn niet om er financieel een slaatje uit te slaan, maar voor ons, de mensen, en een basisbehoefte voor iedereen ongeacht sociale positie.

We hopen dat we samen kunnen komen met onze verschillende achtergronden, zoals huurders, flexwerkers en werkloze arbeiders, studenten, huur activisten en huurcommissies, krakers, refugees en activisten, ofwel iedereen die negatief beinvloed worden door het neo-liberale beleid in Amsterdam, en om ons te organiseren om alternatieven te ontwikkelen, en om te protesteren tegen het “sociale opruim beleid” dat ons aan het bedreigen is.

Vridag 21 november 2014 @ Joe’s Garage, Pretoriusstraat, Rent Rebels avond,filmvertoning en discussie

19:00 Deuren open en warm eten.
19:30 Huur Rebellen – Verzet tegen de uitverkoop van de stad (2014, van Gertrud Schulte Westenberg en Matthias Coers, Duits met Engelse ondertitels). Documentaire over de strijd tegen gedwongen uitzettingen in Berlijn. Daarna, discussie met activisten uit Berlijn: Laten we praten over de ervaringen die zijn opgedaan in Berlijn en de noodzakelijke woonstrijd in Amsterdam.

Zaterdag 22 november 2014, 15:00 @ Pluk van de Senecaflat, Confuciusplein 14, Amsterdam: Rent Rebels middag, filmvertoning en discussie met activisten uit Berlijn.

15:00 Deuren open. 15:30 filmvertoning. Daarna, discussie met activisten uit Berlijn.

Als je zelf een vertoning wilt organiseren, neem dan contakt op met de filmmakers: http://mietrebellen.de


Background information about Berlin/Achtergrondinformatie over Berlijn

Rent Rebels/Huur Rebellen
mietrebellen.de/

Avert forced evictions/Gedwongen uitzettingen verhinderen
zwangsraeumungverhindern.blogsport.de/

Berlin’s list/Berlijnse lijst
http://berlinerliste.noblogs.org/

We stay all/Wij blijven alle
wirbleibenalle.org/

Dump Mediaspree
ms-versenken.org/

Mietenstopp/Huurstop
mietenstopp.blogsport.de/

Rentdossier/Huurdossier
mietendossier.blogsport.de

Refugeestrike Berlin/Vluchtelingstaking Berlijn
asylstrikeberlin.wordpress.com


Background information about Amsterdam/Achtergrondinformatie over Amsterdam

Speculation research collective/Spekulatie Onderzoeks Kollektief
http://speculanten.nl/

Union for precarious housing/Bond precaire woonvormen
bondprecairewoonvormen.nl

Housing Amsterdam/Wonen Amsterdam
www.housingamsterdam.org/po_html/po_start.html

Housing manifest/Woonmanifest
www.huurdersverenigingcentrum.nl/standpunten/woonmanifest

We are here/Wij zijn hier
wijzijnhier.org

Betrayal of the people/Volksverraad (Amsterdam Groenmarkt)
www.volksverraad.nl

Renters revolt/Huurdersopstand
Facebook: huurdersopstand

Renter commision Haarlemmerpoort/Huurdersvereniging Haarlemmerpoort
haarlemmerpoort.nl/home/

Renter commision East/Huurdersvereniging Oost
huurdersverenigingoost.nl/

Renter commision Center/Huurdersvereniging Centrum
www.huurdersverenigingcentrum.nl/


Rent?Autonomy!/Huur?Zelfbestuur!

Mietshäusersyndikat
http://www.syndikat.org/en

Soweto Amsterdam
https://soweto.nl/nl

Squatting Hour East/Kraakspreekuur KSU Oost
ksuoost.squat.net

Squatting Hour South-West/KSU Zuid/West
molli.squat.net

Student’s squatting hour SKSU/Studenten kraakspreekuur SKSU
studentenkraakspreekuur.wordpress.com