Sweet sixteen and still angry! Protestmanifestatie

[nederlands] [english] [français]

Sweet sixteen and still angry! Protestmanifestatie op 11 september

Joe’s Garage is 16 jaar geleden gekraakt. De kraakgroep Oost is nu zo’n 20 jaar aktief in de Transvaalbuurt, vanaf de kraak van Pretoriussstraat 28 in 2001. We zijn wekelijks open voor de buurt met de weggeefwinkel, het kraakspreekuur, de films en de volkskeuken.
Naast de aktviteiten als kraakgroep met panden als Het Blijvertje en de Valreep hebben we mede aan de wieg gestaan van initiatieven in Oost als Bajesdorp in het Amstelkwartier, de Nieuwland in de Dapperbuurt en binnenkort de Nieuwe Meent aan het Archimedesplantsoen waarbij we panden in collectief eigendom hebben verworven en dat gaan combineren met activiteiten voor en in de buurt.

Ondanks dit alles staat in Amsterdam-Oost/de Transvaalbuurt de sociale verhuur en ander betaalbare woonruimte onder grote druk van speculatie op de woningmarkt, waarbij steeds meer mensen financieel in de knel komen. Steeds meer onzekerheid van je huisvesting vanwege tijdelijkheid en/of betaalbaarheid maken mensen wanhopig.

Goede betaalbare en zekere huisvesting is geen luxe artikel, maar een noodzaak voor een ieder!

We willen onze vejaardag gebruiken om een oproep te doen om aan te sluiten bij het nationale woonprotest.
We willen een einde aan de uitverkoop van Oost, te beginnen in de Transvaalbuurt.
We steunen Het Wonen Protest, en de demonstratie tegen de wooncrisis op 12 september vanaf het Westerpark om 14:00.

Kom spandoeken maken we op het Steve Bikoplein. We organiseren op 11 september een protestmanifestatie tegen de totale uitverkoop van de Transvaalbuurt. Je kan van 14:00 tot 19:00 op het Steve Bikoplein terecht voor de manifestatie, heel veel flyers en leeswek, eten op donatie en muziek.
Tot dan!


Sweet sixteen and still angry! Protest demonstration on 11 September

[nederlands] [english] [français]

Joe’s Garage was squatted 16 years ago. The squatting group East has been active in the Transvaal neighborhood for about 20 years, starting with the squatting of Pretoriussstraat 28 in 2001. We are open to the neighborhood on a weekly basis, with the give away shop, the squatting assistance, movie nights and the people’s kitchen.
In addition to our activities as a squatting group with other squats such as Het Blijvertje and de Valreep, we’ve also supported initiatives in East such as Bajesdorp in the Amstel district, the Nieuwland in the Dapper neighbourhood and soon the Nieuwe Meent on the Archimedesplantsoen, in which buildings were acquired in collective ownership and combining activities for and in the neighbourhood.

Despite all this, in Amsterdam East and the Transvaal neighbourhood, social housing and other affordable housing is under great pressure from speculation in the housing market, with more and more people finding themselves financially struggling. Increasing uncertainty of your housing because of precarity and affordability make people desperate.

Good affordable and secure housing is not a luxury item, but a necessity for everyone!

We want to use our anniversary to make a call to join the national housing protest.
We want an end to the sell-out of East, starting in the Transvaal neighborhood.
We support the Housing Protest, and the demonstration against the housing crisis on September 12 starting from Westerpark at 14:00.

Come make banners on the Steve Bikoplein. We organize a protest demonstration against the total sell-out of the Transvaal neighbourhood on September 11. You can go to the Steve Bikoplein from 14:00 to 19:00 for the manifestation, lots of flyers, info table, food on donation and music.
Until then!

Joe’s Garage
Pretoriusstraat 43, Amsterdam
https://squ.at/r/15
https://joesgarage.nl

Seize ans et toujours la rage ! Manifestation le 11 septembre

[nederlands] [english] [français]

Joe’s Garage a été squatté il y a 16 ans. Le groupe de squatters de l’est d’Amsterdam est actif dans le quartier Transvaal depuis environ 20 ans, en commençant par le squat de la Pretoriussstraat 28 en 2001. Nous sommes ouvert-e-s au public toutes les semaines, avec le magasin gratuit, les permanences d’assistance au squat, les soirées cinéma et la cuisine populaire.
En plus de nos activités en tant que collectif avec d’autres squats comme le Blijvertje et le Valreep, nous avons également soutenu des initiatives dans l’Est d’Amsterdam comme Bajesdorp dans le quartier Amstel, le Nieuwland dans le quartier Dapper et bientôt le Nieuwe Meent sur l’Archimedesplantsoen, dans lesquelles des bâtiments ont été acquis en propriété collective et combinant des activités pour et avec le quartier.

Malgré tout, à Amsterdam Est et dans le quartier Transvaal, les logements sociaux et autres logements abordables subissent une forte pression due à la spéculation sur le marché du logement, et de plus en plus de personnes se retrouvent en difficulté financière. L’incertitude croissante sur le logement en raison de la précarité et des coûts rend les gens désespérés.

Un logement abordable et sûr n’est pas un produit de luxe, mais une nécessité pour tout le monde !

Nous voulons profiter de notre anniversaire pour lancer un appel à rejoindre la manifestation nationale pour le logement.
Nous voulons mettre fin à la spéculation immobilière dans l’Est, en commençant par le quartier de Transvaal.
Nous soutenons la manifestation [https://woonprotest.nl/] pour le logement et contre la crise du logement le 12 septembre partant de Westerpark à 14h.

Venez peindre des banderoles sur le Steve Bikoplein le 11 septembre. Nous organisons une manifestation contre la spéculation dans du quartier Transvaal. Vous pouvez aller au Steve Bikoplein de 14h à 19h pour la manifestation. Vous y trouverez des tables d’infos, de la lecture, de quoi manger à prix libre et de la musique.
A bientôt !

Joe’s Garage
Pretoriusstraat 43, Amsterdam
https://squ.at/r/15
https://joesgarage.nl