Zaterdag 2 oktober 2010, Joe’s Garage bestaat 5 jaar! in samenwerking met Onkruid Festival

Doors open at 14:00 with the Weggeefwinkel, following by a continuous stream of food, music, and theater until 22:00.
Fresh and delicious tapas served every hour from a different joe’s chef: mexican snacks, apricot and goat cheese puff pastries, irish scones, joe’s finger rolls, spinach borek, chocolate salami dessert, and vegan ice cream and pancakes.

Zaterdag 2 oktober 2010, Joe's Garage bestaat 5 jaar! in samenwerking met Onkruid Festival

14:00 Weggeefwinkel
15:00 Speculatie wandeling door het SPOK
16:30 weggeefwinkel fashion show
18:00 A conversation with David Graeber, author of Direct Action and Fragments of an Anarchist Anthropology, on Anarchism, Direct Action, and Urban Politics. Moderated by Nicoline van Harskamp
19:00 Arbeiders Anonymous
20:00 Humanos Magicos (concert)
21:00 Joe’s vijf jaar verslag
21:30 Amarins en le gatte negre (concert)

Joe’s Garage bestaat 5 jaar! [english version below]

Buurtcentrum Joe’s Garage viert feest. Wegeefwinkel, kraakspreekuur, de buurtkeuken, maar vooral ook een plek om met buurtgenoten bij te praten over de politiek en het leven of gewoon voor de gezelligheid. Gerund door vrijwilligers en zonder winstoogmerk, en vaak gewoon gratis. En dat alles in jullie en onze beperkte vrije tijd.

Joe’s Garage heeft vooralsnog altijd in een kraakpand gezeten. We vinden dat speculanten met hun vingers van andermans buurt moeten afblijven, er zijn er al genoeg rijk geworden over onze ruggen. En daarom nemen we hun leegstaande panden over om ze als buurtbewoners te gebruiken. Dat is ook een open uitnodiging: meedoen kan altijd!

We gaan door na het kraakverbod!

De mensen van Joe’s Garage gaan hiermee gewoon door, ook als het kraakverbod op 1 oktober officieel in werking treedt. Deze wet is bedacht door een aantal politici die zelf in verband gebracht zijn met de malafide vastgoedsector.

Diverse buurten in oost dreigen verpest te worden door speculatie en de uitverkoopobsessie van woningbouwcorporaties de gemeente. De beloofde menging van de buurt blijft uit, het enige dat gebeurt, is dat de buurt langzaam aan voor iedereen te duur wordt. We hoeven het niet te accepteren dat politici vanuit hun ivoren torens onze buurten nog verder vernielen.

Het is tijd voor solidariteit tussen huizenkopers, huurders, woningzoekenden en iedereen die daar tussen door er ook nog in slaagt te wonen, werken en leven. Deze tijden vragen een integrale oplossing en geen minderheidskabinet. Dat kan van ons flink wat tegenstand verwachten.

Benieuwd geworden?

Kom op zaterdag 2 oktober 2010 naar het Onkruid Festival! Met muziek, theater, poezie en veel meer in verschillende kraakpanden in Amsterdam Oost. Op de drempel van de kraakwet willen we laten zien dat creativiteit in vrijheid bloeit.

Meer info in:

Onkruid Festival https://onkruid.squat.net/
Joe’s Garage (Pretoriusstraat 43) https://joesgarage.nl
het Blijvertje (Derde Oosterparkstraat 64) http://slimblijven.nl
Mezrab (Domselaerstraat 120) http://mezrab.nl

Kijk ook eens op:

Huurdersvereniging Oost http://hvgo.net
Wijksteunpunten Wonen Amsterdam http://wswonen.nl
Dwarsweb http://dwarsweb.nl
Groot-Oost http://grootoost.nl
De IJopener http://ijopener.nl
Geheugen van Oost http://geheugenvanoost.nl

Joe’s Garage is five years old! [english version]

Neighborhood center Joe’s Garage is five years old and that’s a reason to celebrate. The free shop, squatting advice hour and the neighborhood kitchen are well-known, but above all Joe’s is a place where people from the neighborhood can come together to share their thoughts about life, politics, whatever, or simply for the fun of it. It’s run by volunteers on a not-for-profit (and often free) basis. And this is all done in your and our limited free time!

Joe’s Garage has thus far always been situated in a squat. We think that real-estate speculators should keep their fingers off other people’s neighborhoods. Too many people have already become rich climbing over our backs in this way. And that’s the reason why we take over empty buildings: to make them a functioning part of the neighborhood again. And yes, this is an open invitation: we are always looking for more people to get
involved!

We are going to continue after the introduction of the squatting ban!

The people behind Joe’s Garage are simply going to continue with their activities, even when the squatting ban officially comes into force on 1st October. This law was conjured up by a number of politicians that have themselves been linked to the shadowy side of the real-estate sector.

Various neighborhoods in the East of Amsterdam are under threat of being ruined by speculation and the privatization obsession of the housing corporations and the municipality. The promised ‘mixing’ of the neighborhood has failed to materialize, the only thing that happens is that the neighborhood slowly but surely becomes too expensive for everyone. We don’t have to accept that politicians in their ivory towers continue to damage our neighborhoods in this way.

It’s time for solidarity between house owners, renters, people searching for a house and indeed everyone that in some way or other manages to live and to work in this city. These times required a structured, integral solution and not a minority cabinet. That cabinet can expect some stiff resistance from us.

Curious?

Come on Saturday 2nd October 2010 to the Onkruid Fesitval! With music, theater, poetry and much more in various different squats in the East of Amsterdam. We want to show — on the very threshold of the squatting ban — that creativity flourishes in freedom.

More information on the following websites:

Onkruid Festival https://onkruid.squat.net/
Joe’s Garage (Pretoriusstraat 43) https://joesgarage.nl
het Blijvertje (Derde Oosterparkstraat 64) http://slimblijven.nl
Mezrab (Domselaerstraat 120) http://mezrab.nl

Also take a look sometime at:

Huurdersvereniging Oost http://hvgo.net
Wijksteunpunten Wonen Amsterdam http://wswonen.nl
Dwarsweb http://dwarsweb.nl
Groot-Oost http://grootoost.nl
De IJopener http://ijopener.nl
Geheugen van Oost http://geheugenvanoost.nl