JaKra! #1

[english]

Joe’s Garage is nog één van de weinige gekraakte social-politieke centra in Amsterdam, samen met Bajesdorp, nabij het Amstelstation, het ADM in het Westelijk Havengebied (ontruimd op 7 januari 2018) en de Monbeile Eenheid in Amsterdam Noord (verlaten op 1 februari 2019). Al ruim 13 jaar is Joe’s Garage acteif in de Transvaalbuurt, in Amsterdam Oost. In februari 2001 werden de bovenetage van Pretoriusstraat 28 gekraakt. In Juni 2005 was de begane grond, een voormalige tabakszaak, open als een sociaal centrum – Joe’s Garage was geboren! In die tijd waren waren er trouwens meerdere panden in de straat (en aan het tussenliggende Steve Bikoplein) gekraakt. In September 2005 werd Pretoriusstraat 43 gekraakt, aan de overkant van Joe’s. Drie jaar later, in october 2008, word Pretoriusstraat 28 ontruimd. Op precies dezelfde dag heropende Joe’s Garage op de begane grond van Pretoriusstraat 43. de Juridische situatie rondom Pretoriusstraat 43 is no altijd hetzelfde zoals beschreven in het Witboek Kraken uit 2005 [1].

Sinds 2005 biedt Joe’s Garage 6 dagen per week ruimte aan meerdere vrijwilligersinitiatieven, waaronder een weggeefwinkel, Volkseten Vegazulu (voku), een buurtbios en een kraakspreekuur (KSU Oost). Daarnaast maken verschillende groepen gebruik van de ruimte voor bijvoorbeeld vergadering of infoavonden. Om Joe’s Garage letterlijk en figuurlijk open te kunnen houden is iedereen van harte welkom om me te helpen – met het organiseren van een activiteit bijvoorbeeld, maar ook met koken of afwassen. Een belangrijk uitgangspunt is dat iedereen die er binnenstapt sichzelf ook als delnemer beschouwd; dat we allemaal verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan het creëren van een inclusieve, zelfwerkzame omgeving.

Kraken gaat natuurlijk gewoon door! Hieronder een overzicht van recente kraakacties:

Spinozastraat 17 ( begane grond en 1e verdieping) was gekraakt tussen februari 2017 en juli 2018. De eigenaar is Gilbert Cornelis Nobel, speculant en bechut door het uitbaten van raamprostitutie. Antikraak nam geleidelijk aan delen van het pand over, waarna ontruiming volgde. Op dit moment is het pand weer leeg en omringd door hekken.

12 Februari 2017 – Spinozastraat 17 gekraakt.

Pretoriusstraat 89 (begane grond) was gekraakt tussen februari 2016 en april 2018. De eigenaar is familie Van Zijl, die veel vastgoed in de stad bezit. De zoon die de zaak van zijn vader overneemt, doet alsof hij de begane grond opknapt, maar de verdieping blijft ondertussen volledig gestript leegstaan.

Bessemerstraat 23 is een voormalige autogarage, die voor het eerst werd gekraakt in 2013, maar na een paar maanden werd ontruimd voor leegstand. Op 19 november 2017 werd het pand herkraakt en op 15 januari 2018 weer verlaten. Het pand heeft jaren leeg gestaan en is ondertussen al meerdere malen als speculatieobject doorverkocht. Op dit moment wordt het pand gesloopt.

19 November 2017, El Taller , Bessemerstraat 23 herkraakt

Amsteldijk 60 werd gekraakt op 18 november 2018. De eigenaar is Varia, ir het hele huis heft laten strippen. De krakers zijn na enkele dagen weer verrokken, want er zaten zelfs geen vloeren meer in. Vanaf begin december hangen er VPS-posters (anti-kraak) achter het raam.

Eerste Oosterparkstraat 63 (begane grond), een voormalig cafe in een zwaar gentrificerende straat en werd gekraakt op 25 november 2018. Het pand is nog steeds gekraakt.

James Wattstraat 58, de voormalige Christus Koningkerk, werd van januari 2017 tot mei 2018 gekraakt door het vluchtelingencollectief We Are Here, die panden kraakt om de onmenselijke situatie waarin zij als afgewezen maar onuitzetbare vluchtelingen in Nederland leven aan de kaak te stellen.

Rudolf Dieselstraat 9 werd gekraakt in december 2016. De eigenaar van het appartement, dat eerder was uitgebrand, is wooncorporatie Ymere. De krakers renoveerden de ruimte en tekenden een tijdelijk huurcontract tot december 2017. Daarna stond het appartement weer leeg.

April 2018 – We Are Here, Rudolf Dieselstraat.

In de Rudolf Dieselstraat kraakte het vluchtelingencollectief We Are Here (en een paar anderen)  in april 2018 een winkelpand en 22 woningen van Ymere. De rechter oordeelde dat ze zouden kunnen blijven tot juni 2018. Om te provoceren werd één van de anti-kraakwoningen in de straat op 24 maart een aantal uren lang bezet door leden van de fascistische, volksnationalistische actiegroep Identitair Verzet. N.a.v. een aanval door anti-fascisten, werden de fascisten gedwogen te vertrekken. (Begin 2019 werd het blok gesloopt).

[1] http://www.witboekkraken.nl/witboek.pdf

(Tekst over Joe’s Garage gepubliceerd in de JaKra #1)


Joe’s Garage is one of the few remaining squatted social centers in Amsterdam, together with Bajesdorp near Amstel station, the ADM in the West-Harbour area (evicted in January 2019) and the Mobiele Eenheid in Amsterdam-North (left on February 1st 2019). Joe’s Garage is active in the Transvaal district in Amsterdam for over 13 years already.
In February 2001, the upper floors of Pretoriusstraat 28 were squatted. In june 2005, the ground floor, a former tabacco shop, was opened a social centre – Joe’s Garage was born! As a matter of fact, several buildings in the street (as for the intermediate Steve Bikoplein) during that period. In September 2015 Pretoriusstraat 43 was squatted, just accross the street from Joe’s. Three years later Pretoriusstraat 28 was evicted. Joe’s Garage reopened the very same day on the ground floor of Pretoriusstraat 43. The legal situation of the squat is still the same as described in the Witboek Kraken (‘White Book Squatting’) from 2005 [1].
Since 2005, six days a week Joe’s Garage offers a space to various volunteers initiatives, like a freeshop, Volkseten Vegazulu (people’s kitchen), a neighbourhood cinema and a squatting info hour (KSU Oost). Besides the space is being used by different groups, for meetings and info nights for example, bur also cooking and doing dishes. An important principle is that everyone in Joe’s is taking their responsibilities and contributes to the creation of an inclusive, self-organized environment.

Off course people will always continue squatting houses! Below you find an overview of recent squatting actions:

Spinozastraat 17 (ground floor and first floor) was squatted between February 2017 and July 2018. The owner is Gilbert Cornelis Nobel, known for speculant practises and exploiting sex workers. Anti-squat slowly took over the building and eviction soon followed. Now the building is empty and surrounded by fences.

12 February 2017 – Spinozastraat 17 squatted.

Pretoriusstraat 89 (ground floor) was squatted between February 2016 and April 2018. The owner was the family Van Zijl who owns a lot of property in the city. The son takes over the business from his father and pretends to redecorate the ground floor but in the meantime it is empty and completely stripped.

Bessemerstraat 23, a former garage was re-squatted on 19 november 2017. On 15 January 2018 the building was abandoned. It was first squatted in 2013 and evicted after a few months for vacancy. The building has been empty for years and was sold and re-sold for speculative purposes. The building is now being demolished.

19 November 2017, El Taller, Bessemerstraat 23 resquatted

Amsteldijk 60 was squatted on 18 November 2018. The owner Varia completely stripped the house until it was even left without a floor. After a few days decided to leave the place. From early December there are posters from VPS (property guardianship) in the windows.

Eerste Oosterparkstraat 63 (ground floor) is a former café in a street heavily subjected to gentrification. It was squatted on 25 November 2018. The squat is still there.

James Wattstraat 58, the former ‘Christus Koning’ church, was squatted from January 2017 to May 2018 by refugee squatter collective We Are Here, squatting buildings to make visible and address the inhumane situation in which refugees, who cannot be deported, are living in Holland.

Rudolf Dieselstraat 9 was squatted in December 2016. The apartment, that was previously burned out, was owned by housing corporation Ymere. The squatters renovated the space and got a temporary rental contract till December 2017, after which it stood empty again.

April 2018 – We Are Here, Rudolf Dieselstraat.

Early April 2018, We Are Here moved to the Rudolf Dieselstraat (among some others) where the squatted a storefront and 22 houses from housing corporation Ymere. According to the judge, they could stay until June 2018. As a means of provocation, on the 24th of March a group of Generation Identity fascists occupied one of the houses in the street that was inhabited under a property guardianship contract (anti-kraak), pretending having squatted the place. As a result of an attack by antifascists, the fascists were forced to leave. (Early 2019, the block has been demolished).

[1] http://www.witboekkraken.nl/witboek.pdf

(Text about Joe’s Garage published in the JaKra! #1)