Woonstrijdfilmmiddag

Woensdag 20 juli 2022, filmmiddag over woonstrijd in Oost, vanaf 16:00 tot 18:00.

[english] [français]

We gaan aan de hand van beeldmateriaal van bewonersacties van de kraakgroep Oost en de Huurdersvereniging Oost in gesprek over vele jaren van verzet tegen deze nog altijd voortdurende aanval op goedkoop wonen.

Op het programma staat ook een nieuwe film over Frans Ondunk, voorzitter van de Huurdersvereniging Oost, maar ook bekend als de sheriff van Oost, die op dagelijkse basis het vuur aan de schenen legde van de huisbazen.

In de geschiedenis van Amsterdam Oost hebben de kraakbeweging en de lokale huurdersvereniging met de regelmaat van de klok dezelfde boodschap uitgedragen. De vastgoedeigenaren van wie de panden werden gekraakt waren vaak dezelfde als die van de panden waarin huurders werden geterroriseerd.

Speculanten gebruiken nog altijd leegstand en verkrotting om huurders uit betaalbare woningen te jagen en zo veel mogelijk winst te persen uit onze wijken. De politiek heeft de wooncrisis doelbewust aangewakkerd. Het gentrificatiebeleid, de veryupping, het mengen van wijken was vijandig tegen de eigen bewoners. De wooncrisis is onder de aandacht van de politiek, maar ze zijn niet bereid te doen wat nodig is om het op te lossen.

Wat nodig is is organisatie van onderop, bewoners die zich uitspreken en samen zich organiseren voor hun buurten. De Huurdersvereniging Oost en de kraakgroep Oost zijn altijd dat soort organisaties geweest. Hoe ziet de toekomst eruit?

Film afternoon about housing struggle in Oost at Joe’s Garage from 16:00 till 18:00 on 20 july 2022.

On the basis of footage of residents’ actions by the Squatter Group East (Kraakgroep Oost) and the Tenants’ Association East (Huurdersvereniging Oost), we will discuss many years of resistance against this still ongoing attack on affordable housing.
The program also includes a new film about Frans Ondunk, chairman of the Tenants’ Association East, but also known as the Sheriff of East, who fired at landlords on a daily basis.
Throughout the history of Amsterdam East, the squatting movement and the local tenants’ association have propagated the same message with regularity. The property owners whose properties were squatted were often the same as those of the properties in which tenants were terrorized.
Speculators still use vacancy and dilapidation to chase tenants out of affordable housing and squeeze as much profit as possible out of our neighborhoods. Politicians have deliberately fueled the housing crisis. The gentrification policy, the yuppification, the mixing of neighborhoods was hostile to its own residents. The housing crisis is under the attention of politicians, but they are not willing to do what is necessary to solve it.
What is needed is organization from the bottom up, residents who speak out and organize together for their neighborhoods. The Tenants’ Association East and the Squatter Group East have always been that kind of organization. What does the future look like?

Après-midi cinéma sur la lutte pour le logement à Amsterdam-Est à Joe’s Garage de 16h à 18h le 20 juillet 2022.

À l’aide d’images d’actions menées par le groupe de squatters d’Amsterdam-Est (Kraakgroep Oost) et l’association de locataires de l’Est (Huurdersvereniging Oost), nous discuterons des nombreuses années de résistance à cette attaque toujours en cours contre les logements bon marché.
Le programme comprend également un nouveau film sur Frans Ondunk, président de l’association des locataires d’Amsterdam-Est, mais aussi connu sous le nom du shérif de l’Est, qui tirait quotidiennement sur les propriétaires.
Tout au long de l’histoire d’Amsterdam-Est, le mouvement des squatters et l’association locale des locataires ont sans cesse envoyé le même message. Les propriétaires dont les biens sont squattés sont souvent les mêmes que ceux qui terrorisent les locataires.
Les spéculateurs utilisent toujours la vacance immobilière et le délabrement pour chasser les locataires des logements abordables et tirer le plus de profit possible de nos quartiers. La politique a délibérément alimenté la crise du logement. La politique de genrification, d’embourgeoisement, le mélange des quartiers étaient hostiles à leurs propres résidents. La crise du logement retient l’attention des responsables politiques, mais ils ne sont pas prêts à faire le nécessaire pour la résoudre.
Ce qu’il faut, c’est une organisation de bas en haut, des habitants qui s’expriment et s’organisent ensemble pour leur quartier. L’association des locataires d’Amsterdam-Est et le groupe de squatters de l’Est ont toujours été des organisations de ce type. À quoi ressemble l’avenir ?